best

بهترین بازی های شوتر اول شخص موبایل، شلیک و هیجان

/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3

یکی از قدیمی‌ترین سبک‌ها در تاریخ بازی‌های ویدیویی شوتر اول شخص می‌باشد که از سال‌های خیلی دور تا به الآن عناوین متعددی در این سبک منتشر شده‌اند که...