phone

بیشترین موبایل های وارد شده به ایران کدام است؟

/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شاید مهم‌ترین دلیل افزایش استقبال از خرید تلفن‌های هوشمند طی سال گذشته، گسترش دورکاری و مجازی شدن آموزش بخاطر شیوع کرونا بوده است. اما...